تعویض فیلتر بنزین

جدید

آماده خدمات

15,000 تومان

  • با پیکانیک
  • با مشتری

فیلتر بنزین، یک صافی است که در مسیر بنزین قرار گرفته تا ذرات گرد و غبار و کثیفی را از سوخت جدا نماید و معموال در بیشتر موتورهای درونسوز یافت میشود. فیلترهای سوخت نقش واجب و ضروری در موتورهای مدرن امروزی دارند. بنزین یا گازوییلی که از صافی رد نشود ممکن است دارای ذرات مختلف و چندین نوع ماده آلوده کننده باشد؛ برای نمونه تراشه های رنگ و کثیفی که هنگام پرکردن باک وارد آن شده یا زنگاری که توسط رطوبت در باک فلزی به وجود میآید چنانچه جدا نشوند وارد سیستم موتور شده و همانند سمباده عمل نموده و موجب سایش و فرسودگی سریع پمپ بنزین ، کاربوراتور ، ژیگلورها ، اجزاء و قطعات داخل موتور مانند سوپاپها ، رینگها ، تاج پیستون و بدنه سیلندر میشوند.

منبع :http://tabafilter.co/fa/blog/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7
زمان تقریبی خدماتکمتر از 1 ساعت
خدمات رایگان ویژه-
گروه خودروییگروه خودرویی ایران خودرو ، پژو پارس - پژو 405
قطعات شامل تعویضفیلتر بنزین
قطعات شامل بازدید ویژه-
نوع تعمیرتعمیر در محل
توضیحات-